ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Bản Cập Nhật ngày 30/07/2021

Phiên bản này có hiệu lực vào ngày 30/07/2021.

Chào mừng bạn đến với trang web Saigonelixir.com và/hoặc ứng dụng Saigon Elixir trên thiết bị di động. Vui lòng đọc kỹ nội dung của Điều khoản và điều kiện này. Điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc bạn sử dụng và truy cập Nền Tảng Saigon Elixir (như được định nghĩa dưới đây) và việc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây). Bằng cách truy cập vào Nền Tảng Saigon Elixir và/hoặc sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và chịu sự ràng buộc bởi các quy định của Điều khoản và điều kiện này, qua đó cấu thành một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Saigon Elixir (như được định nghĩa dưới đây). Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản và điều kiện này, vui lòng không truy cập và/hoặc sử dụng Nền Tảng Saigon Elixir này hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ.

Bạn phải có Tài Khoản Người Dùng Saigon Elixir (như được định nghĩa dưới đây) và phải từ 18 tuổi trở lên mới được truy cập và sử dụng các chức năng được bảo vệ bằng mật khẩu và/hoặc các chức năng được bảo mật trên Nền Tảng Saigon Elixir và/hoặc sử dụng Dịch Vụ. Bạn không được cố tình truy cập trái phép vào các chức năng này, hoặc vào bất kỳ phần thông tin được bảo vệ khác trên Nền Tảng Saigon Elixir và/hoặc Dịch Vụ này thông qua bất kỳ hình thức nào mà không được Saigon Elixir cho phép.

Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, được sự đồng ý của họ đối với các quy định của Điều khoản và điều kiện này và đồng ý chịu trách nhiệm đối với: (i) hành động của bạn; (ii) bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ hoặc mua Sản Phẩm; và (iii) bạn chấp nhận và tuân thủ Điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và/hoặc truy cập Nền Tảng Saigon Elixir và/hoặc sử dụng Dịch Vụ này và/hoặc mua Sản Phẩm mà không có sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn phải dừng những hành động này ngay lập tức.

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

Trừ khi được định nghĩa khác đi, các định nghĩa và diễn giải được nêu trong Phụ Đính 1 sẽ được áp dụng cho Điều khoản và điều kiện này.

2. ĐIỀU KHOẢN CHUNG VỀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ/HOẶC TRUY CẬP NỀN TẢNG SAIGON ELIXIR

2.1 Hướng Dẫn Sử Dụng Nền Tảng Saigon Elixir Và/Hoặc Dịch Vụ

(a) Saigon Elixir cấp quyền cho bạn sử dụng và truy cập vào Nền Tảng Saigon Elixir để mua sắm trên Nền Tảng Saigon Elixir theo các điều khoản và điều kiện cụ thể.

(b) Bạn đồng ý tuân thủ bất kỳ và tất cả các hướng dẫn, thông báo, quy chế hoạt động và chính sách cũng như hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ và/hoặc truy cập vào Nền Tảng Saigon Elixir, cũng như bất kỳ điều chỉnh nào đối với những quy định đề cập trên đây do Saigon Elixir ban hành vào từng thời điểm. Saigon Elixir có quyền sửa đổi các hướng dẫn, thông báo, quy chế và chính sách hoạt động và hướng dẫn này vào bất kỳ lúc nào với thông báo trước phù hợp với quy định pháp luật và bạn được xem là đã biết và chịu sự ràng buộc bởi bất kỳ thay đổi nào như vậy kể từ khi những thông báo thay đổi, bổ sung được đăng tải trên Nền Tảng Saigon Elixir.

2.2 Các Hoạt Động Bị Giới Hạn

Bạn đồng ý và cam kết KHÔNG:

(a) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc tuyên bố không đúng sự thật hoặc gây nhầm lẫn về mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;

(b) sử dụng Nền Tảng Saigon Elixir hoặc Dịch Vụ cho các mục đích bất hợp pháp; không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Nền Tảng Saigon Elixir hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường;

(c) cố tình truy cập trái phép hoặc can thiệp hoặc làm gián đoạn hệ thống máy tính hoặc hệ thống mạng được kết nối với Nền Tảng Saigon Elixir hoặc Dịch Vụ;

2.3 Tính Sẵn Có Của Nền Tảng Saigon Elixir Và Dịch Vụ

Khách Hàng đồng ý rằng Saigon Elixir có thể, tùy từng thời điểm, tiến hành nâng cấp, sửa đổi, tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp hoặc xóa bỏ, toàn bộ hoặc một phần Nền Tảng Saigon Elixir hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào trên Nền Tảng Saigon Elixir phù hợp với quy định của pháp luật.

2.4 Khả Năng Tương Thích Trên Nền Tảng Saigon Elixir

Các phiên bản định tuyến, trình duyệt và thiết bị có thể có phần cứng hoặc chế độ cài đặt không tương thích với Nền Tảng Saigon Elixir. Mặc dù Saigon Elixir liên tục phát triển Nền Tảng Saigon Elixir trong phạm vi tối đa có thể nhằm hỗ trợ tất cả các thiết bị và phiên bản được sử dụng phổ biến trên thị trường và tất cả các trình duyệt mà có thể truy cập được vào Nền Tảng Saigon Elixir, Saigon Elixir không đảm bảo khả năng tương thích của các thiết bị di động chuyên biệt hoặc phần cứng chuyên biệt khác trên Nền Tảng Saigon Elixir.

2.5 Quyền, Nhưng Không Phải Nghĩa Vụ Về Điều Chỉnh Nội Dung

Saigon Elixir bảo lưu quyền được thực hiện:

(a) ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập của bất kỳ Người Dùng nào không tuân thủ (theo toàn quyền quyết định của Saigon Elixir) đối với Nền Tảng Saigon Elixir và/hoặc Dịch Vụ;

(b) báo cáo bất kỳ hoạt động nào mà Saigon Elixir có cơ sở để nghi ngờ là vi phạm quy định pháp luật hoặc theo quy định của cơ quan chức năng và để hợp tác với cơ quan chức năng; và/hoặc;

(c) yêu cầu bạn cung cấp bất kỳ thông tin và dữ liệu nào có liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ và/hoặc truy cập vào Nền Tảng Saigon Elixir vào bất kỳ thời gian nào; và để thực hiện quyền của Saigon Elixir theo điều khoản này nếu bạn từ chối tiết lộ thông tin và/hoặc dữ liệu đó; hoặc nếu Saigon Elixir có cơ sở hợp lý để nghi ngờ bạn đã cung cấp thông tin và/hoặc dữ liệu không chính xác, gây hiểu nhầm hoặc gian lận.

2.6 Chính Sách Bảo Mật

Việc bạn sử dụng Dịch Vụ và/hoặc truy cập vào Nền Tảng Saigon Elixir phải tuân theo Chính Sách Bảo Mật được quy định tại www.saigonelixir.com/privacy-policy. 

3. SỬ DỤNG DỊCH VỤ

3.1 Hạn Chế: Khách Hàng đã vi phạm hoặc có hành vi vi phạm các điều khoản và điều kiện quy định tại Điều khoản và điều kiện này và Khách Hàng đã bị đình chỉ tạm thời hoặc vĩnh viễn việc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ sẽ không được sử dụng Dịch Vụ ngay cả khi đã đáp ứng các yêu cầu của Điều 3.2 dưới đây.

3.2 Điều khoản và điều kiện Chung: Bạn đồng ý thực hiện bất kỳ hoạt động liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ một cách trung thực và hợp pháp; và

Saigon Elixir có thể hủy bỏ hoặc từ chối cho phép bạn sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ khi Saigon Elixir cho rằng hoặc có cơ sở để nghi ngờ rằng bạn đã sử dụng Dịch Vụ hoặc thực hiện giao dịch theo cách thức không phù hợp hoặc gian lận. Để tránh nhầm lẫn, việc sử dụng Dịch Vụ một cách không phù hợp hoặc gian lận bao gồm hành vi lạm dụng khuyến mại và/hoặc hoạt động gian lận trên hệ thống của chúng tôi.

4. KHÁCH HÀNG SỞ HỮU TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG SAIGON ELIXIR

4.1 Tên Người Dùng/Mật Khẩu: Một số Dịch Vụ nhất định được cung cấp trên Nền Tảng Saigon Elixir có thể yêu cầu bạn phải tạo Tài Khoản Người Dùng Saigon Elixir hoặc yêu cầu bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân. Nếu bạn yêu cầu để tạo Tài Khoản Người Dùng Saigon Elixir, Tên Người Dùng và Mật Khẩu có thể là:

(a) do Saigon Elixir xác định và cấp cho bạn; hoặc

(b) do bạn cung cấp và được Saigon Elixir chấp nhận theo toàn quyền quyết định của Saigon Elixir về việc sử dụng Dịch Vụ và/hoặc truy cập vào Nền Tảng Saigon Elixir. Saigon Elixir có quyền, vào bất kỳ thời điểm nào, yêu cầu bạn cập nhật Dữ Liệu Cá Nhân hoặc hủy bỏ ngay lập tức hiệu lực của Tên Người Dùng và/hoặc Mật Khẩu và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Tổn Thất nào mà bạn phải chịu hoặc do bạn gây ra hoặc vì bất kỳ lý do nào liên quan đến yêu cầu hoặc sự hủy bỏ của Saigon Elixir. Bạn đồng ý thay đổi Mật Khẩu vào từng thời điểm và giữ bí mật Tên Người Dùng và Mật Khẩu, cũng như bảo mật Tài Khoản Người Dùng Saigon Elixir của bạn và tự chịu trách nhiệm về việc tiết lộ hoặc sử dụng Tên Người Dùng và/hoặc Mật Khẩu (cho dù việc sử dụng đó có được phép hay không). Bạn phải thông báo ngay lập tức cho Saigon Elixir nếu bạn biết rằng hoặc có lý do để nghi ngờ tính bảo mật của Tên Người Dùng và/hoặc Mật Khẩu đã bị xâm phạm hoặc Tên Người Dùng và/hoặc Mật Khẩu đã bị sử dụng trái phép hoặc nếu có yêu cầu cập nhập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

(c) Khách Hàng có thể nhận thư điện tử khuyến mại, tin nhắn văn bản SMS và/hoặc tin nhắn tại ứng dụng hoặc thông báo từ Saigon Elixir theo cách thức phù hợp với chính sách của Saigon Elixir và quy định pháp luật áp dụng. Trong trường hợp Khách Hàng không muốn tiếp tục nhận các thông báo như vậy, Khách Hàng có quyền từ chối bằng cách nhấp vào liên kết hiển thị ở cuối thông báo hoặc thiết lập lại Tài Khoản Người Dùng Saigon Elixir.

4.2 Mục Đích Sử Dụng/Truy Cập: Bạn đồng ý và thừa nhận rằng việc sử dụng Dịch Vụ và/hoặc truy cập vào Nền Tảng Saigon Elixir và mọi thông tin, dữ liệu hoặc thông tin liên lạc được khởi tạo từ Tài Khoản Người Dùng Saigon Elixir của bạn được xem là, theo từng trường hợp:

(a) bạn truy cập vào Nền Tảng Saigon Elixir và/hoặc bạn sử dụng Dịch Vụ; hoặc

(b) bạn đăng tải, truyền gửi và công bố thông tin, dữ liệu hoặc thông tin liên lạc một cách hợp lệ.

Bạn sẽ chịu sự ràng buộc khi truy cập vào Nền Tảng Saigon Elixir và/hoặc sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào từ Tài Khoản Người Dùng Saigon Elixir của bạn (cho dù lượt truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ đó có được bạn cho phép hay không) và Saigon Elixir có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) hành động, phản hồi hoặc giữ cho bạn chịu toàn bộ trách nhiệm đối với những hành động đăng tải, chuyển phát và công bố thông tin, dữ liệu hoặc thông tin liên lạc như thể những hành động này do chính bạn thực hiện. Bạn sẽ bồi thường bất kỳ và toàn bộ Tổn Thất cho Saigon Elixir nếu Saigon Elixir có bất kỳ Tổn Thất nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng Tài Khoản Người Dùng Saigon Elixir của bạn.

5. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

5.1 Quyền Sở Hữu: TNHH GAEA GLOBAL, bên cấp phép cho Saigon Elixir hoặc nhà cung cấp Dịch Vụ của Saigon Elixir sở hữu, cấp phép và kiểm soát toàn bộ Sở Hữu Trí Tuệ trên Nền Tảng Saigon Elixir và đối với các Tài Liệu trên Nền Tảng Saigon Elixir. Saigon Elixir bảo lưu quyền thực thi Sở Hữu Trí Tuệ của chúng tôi trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép.

5.2 Hạn Chế Sử Dụng: Không có bất kỳ nội dung nào trên Nền Tảng Saigon Elixir, hoặc bất kỳ Tài Liệu nào được làm lại, thiết kế lại, tách rời, thay đổi, phân phối, tái xuất bản, hiển thị lại, phát sóng, sao chép, làm mẫu, chuyển giao hoặc truyền tải lại theo bất kỳ cách thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào hoặc được lưu trữ trong hệ thống thông tin hoặc được cài đặt trên bất kỳ hệ thống máy chủ, hệ thống hoặc thiết bị nào mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của Saigon Elixir hoặc của chủ sở hữu bản quyền có liên quan. Phụ thuộc vào Điều 5.3, bạn chỉ được chúng tôi cho phép tải xuống, in hoặc sử dụng Tài Liệu cho mục đích cá nhân và phi thương mại, với điều kiện bạn không được sửa đổi nội dung Tài Liệu và Saigon Elixir hoặc các chủ sở hữu bản quyền có liên quan vẫn giữ tất cả bản quyền và các thông báo của chủ sở hữu quy định trong Tài Liệu.

5.3 Nhãn Hiệu: Không có bất kỳ thông tin nào trên Nền Tảng Saigon Elixir và trong Điều khoản và điều kiện này sẽ được hiểu là cho phép, dù rõ ràng hoặc ngụ ý, ám chỉ hoặc được hiểu theo bất kỳ cách nào khác rằng bạn có quyền sử dụng bất kỳ giấy phép hoặc có quyền sử dụng (bao gồm dưới dạng thẻ meta hoặc đường dẫn liên kết đến một trang web khác) bất kỳ Nhãn Hiệu nào được hiển thị trên Dịch Vụ mà không có sự cho phép bằng văn bản của Saigon Elixir hoặc bất kỳ chủ sở hữu Nhãn Hiệu nào khác.

6. THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG CUNG CẤP CHO SAIGON ELIXIR

6.1 Bạn cấp cho Saigon Elixir quyền trên cơ sở không độc quyền để sử dụng các tài liệu hoặc thông tin mà bạn cung cấp trên Nền Tảng Saigon Elixir và/hoặc cung cấp cho Saigon Elixir, bao gồm nhưng không giới hạn các câu hỏi, đánh giá, nhận xét và đề xuất (gọi chung là “Thông Tin Người Sử Dụng Cung Cấp”). Khi bạn đăng nhận xét hoặc đánh giá lên Nền Tảng Saigon Elixir, bạn cũng cấp cho Saigon Elixir quyền được sử dụng tên mà bạn sử dụng hoặc Tên Người Dùng của bạn đã đưa ra đánh giá, nhận xét hoặc nội dung khác. Bạn không được sử dụng thư điện tử giả, giả mạo danh tính của người khác hoặc sử dụng địa chỉ thư điện tử gây hiểu lầm cho Saigon Elixir hoặc các bên thứ ba về Thông Tin Người Sử Dụng Cung Cấp. Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ phải công bố, xóa bỏ hoặc chỉnh sửa Thông Tin Người Sử Dụng Cung Cấp.

7. CHẤM DỨT

7.1 Chấm dứt bởi Saigon Elixir: Saigon Elixir có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Nền Tảng Saigon Elixir hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ hoặc xóa Tài Khoản Người Dùng Saigon Elixir của bạn trong các trường hợp sau:

(a) bạn vi phạm các quy định tại Điều khoản và điều kiện này, các điều khoản hoặc chính sách bổ sung dành riêng cho Dịch Vụ;

(b) Saigon Elixir thực hiện theo yêu cầu của pháp luật, hoặc do cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án;

(c) Saigon Elixir có cơ sở để tin rằng hành vi của bạn đã gây ra tổn hại hoặc tổn thất cho người dùng, bên thứ ba hoặc Google – ví dụ: tấn công, lừa đảo, quấy rối, gửi thư rác, lừa dối người khác hoặc sao chép nội dung không thuộc về bạn;

(d) bạn phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp bạn tiếp tục hoạt động có thể gây cho Nền Tảng Saigon Elixir trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các Người Dùng khác của Nền Tảng Saigon Elixir, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Nếu bạn cho rằng Tài Khoản Người Dùng Saigon Elixir của mình đã bị tạm ngưng hoặc chấm dứt do lỗi, bạn có thể khiếu nại TẠI ĐÂY bằng cách gửi email đến [email protected].

7.2 Chấm Dứt bởi Bạn: Bạn có toàn quyền ngừng truy cập Nền Tảng Saigon Elixir hoặc sử dụng Dịch Vụ theo ý muốn của mình. Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch Vụ bằng cách hủy kích hoạt Tài Khoản Người Dùng Saigon Elixir, xóa ứng dụng di động Saigon Elixir và ngừng truy cập vào Nền Tảng Saigon Elixir bất kỳ lúc nào.

8. THÔNG BÁO

8.1 Thông Báo Từ Saigon Elixir: Tất cả các thông báo hoặc thông tin liên lạc khác được xem là đã gửi cho bạn nếu:

(a) được gửi cho bạn qua bất kỳ phương thức in ấn hoặc điện tử mà Saigon Elixir lựa chọn, sẽ được coi là đã được thông báo đến bạn vào ngày thông báo được công bố hoặc phát sóng; hoặc

(b) được gửi qua đường bưu điện hoặc gửi đến địa chỉ của bạn, sẽ được xem là bạn đã nhận được vào ngày ký nhận thông báo. 

8.2 Thông Báo Từ bạn: Bạn chỉ có thể thông báo cho Saigon Elixir bằng văn bản được gửi đến địa chỉ văn phòng đăng ký của chúng tôi hoặc địa chỉ thư điện tử được chỉ định của Saigon Elixir hoặc liên lạc với chúng tôi thông qua bộ phận chăm sóc khách hàng, và Saigon Elixir chỉ được xem là đã nhận được thông báo sau khi ký nhận thông báo đó (nếu thông báo được gửi bằng văn bản). Mặc dù Saigon Elixir cố gắng phản hồi nhanh chóng các thông báo từ bạn, Saigon Elixir không thể đảm bảo rằng Saigon Elixir sẽ luôn phản hồi nhanh nhất.

8.3 Các Phương Thức Khác: Không ảnh hưởng đến các Điều 8.1 và 8.2 trên đây, Saigon Elixir có quyền thay đổi các phương thức thông báo thông tin vào từng thời điểm (bao gồm nhưng không giới hạn đối với thư điện tử, tin nhắn văn bản SMS hoặc các hình thức liên lạc điện tử khác) vào thời gian hoặc thời điểm mà thông báo được gửi.

9. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

9.1 Quyền Và Yêu Cầu Bồi Thường: Trừ khi được quy định khác đi trong Điều khoản và điều kiện này, quyền và yêu cầu bồi thường của Saigon Elixir theo Điều khoản và điều kiện này sẽ được tích lũy và không ảnh hưởng đến và thêm vào bất kỳ quyền hoặc yêu cầu bồi thường nào khác của Saigon Elixir theo quy định của pháp luật. Việc Saigon Elixir không thực hiện bất kỳ quyền hoặc yêu cầu bồi thường nào theo Điều khoản và điều kiện này, hoặc theo pháp luật (trừ trường hợp được quy định rõ trong Điều khoản và điều kiện này hoặc theo pháp luật nếu có) sẽ không được xem là cản trở hoặc ngăn cản việc Saigon Elixir thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác theo quy định của pháp luật.

9.2 Không Từ bỏ: Việc Saigon Elixir không thực thi Điều khoản và điều kiện này sẽ không được xem là Saigon Elixir đã từ bỏ quyền được thực hiện các điều khoản đó và việc không thực thi này sẽ không ảnh hưởng đến quyền được thực thi Điều khoản và điều kiện trong tương lai. Saigon Elixir vẫn có quyền thực hiện các quyền và yêu cầu bồi thường của mình trong bất kỳ trường hợp khi bạn vi phạm Điều khoản và điều kiện này.

9.3 Hiệu Lực Từng Phần: Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản và điều kiện được coi là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi ở bất kỳ khía cạnh nào, thì tính pháp lý, tính hợp lệ và tính thực thi của những điều khoản khác trong Điều khoản và điều kiện này và phần còn lại của điều khoản bị ảnh hưởng trong Điều khoản và điều kiện này vẫn tiếp tục có hiệu lực; và có hiệu lực như thể những nội dung bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi đã bị xóa bỏ khỏi Điều khoản và điều kiện này.

9.4 Luật Điều Chỉnh Và Giải Quyết Tranh Chấp: Việc sử dụng Nền Tảng Saigon Elixir và/hoặc Dịch Vụ và các Điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến các Điều khoản và điều kiện này, bao gồm sự tồn tại, hiệu lực, cách giải thích, cách thực hiện, vi phạm hoặc chấm dứt các Điều khoản và điều kiện này; hoặc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các nghĩa vụ ngoài hợp đồng phát sinh hoặc liên quan đến Điều khoản và điều kiện này thì vụ việc tranh chấp đó sẽ được đưa ra xét xử và giải quyết cuối cùng bởi Trung tâm Trọng Tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) thuộc Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam phù hợp với các Quy Tắc Trọng Tài của Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (“Quy tắc VIAC”), các quy tắc trọng tài này được xem như là dẫn chiếu đến Điều 9.4 này. Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm ba (3) trọng tài viên. Ngôn ngữ của trọng tài sẽ là tiếng Việt.

9.5 Sửa Lỗi: Mọi lỗi về đánh máy, văn thư, hoặc các lỗi hoặc thiếu sót khác trong bất kỳ chấp thuận, hóa đơn hoặc tài liệu nào khác từ phía Saigon Elixir sẽ có thể được Saigon Elixir đính chính lại mà không làm phát sinh bất kỳ trách nhiệm nào đối với Saigon Elixir.

9.6 Sự Ràng Buộc và Đồng Bộ: Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ tài liệu lưu trữ nào (bao gồm tài liệu về bất kỳ cuộc trò chuyện qua điện thoại liên quan đến Nền Tảng Saigon Elixir và Dịch Vụ, nếu có) do Saigon Elixir hoặc các nhà cung cấp Dịch Vụ của Saigon Elixir lưu giữ liên quan đến Nền Tảng Saigon Elixir và Dịch Vụ sẽ là cơ sở có giá trị ràng buộc và là bằng chứng sau cùng về bất kỳ thông tin và/hoặc dữ liệu nào được chuyển giao giữa Saigon Elixir và bạn. Bạn theo đây đồng ý rằng tất cả các tài liệu như vậy đều có thể được xem là bằng chứng và bạn sẽ không phản đối hoặc tranh chấp về khả năng chấp nhận, độ tin cậy, độ chính xác hoặc tính xác thực của các tài liệu này chỉ vì lý do các tài liệu này ở dạng điện tử hoặc trích xuất từ hệ thống máy tính và bạn từ bỏ bất kỳ quyền của mình, nếu có, để phản đối theo đó

9.7 Giao Thầu Phụ và Chỉ Định: Saigon Elixir có quyền chỉ định hoặc giao nhà thầu phụ thực hiện bất kỳ phần nội dung công việc nào của Saigon Elixir liên quan đến Nền Tảng Saigon Elixir và/hoặc Dịch Vụ và Saigon Elixir có quyền sử dụng bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ và/hoặc đại lý ủy quyền theo các điều khoản và điều kiện mà Saigon Elixir cho là phù hợp.

9.8 Chuyển Nhượng: Bạn không được chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều khoản và điều kiện này mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Saigon Elixir. Saigon Elixir có quyền chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều khoản và điều kiện này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

9.9 Trường Hợp Bất Khả Kháng: Saigon Elixir sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện, lỗi, gián đoạn hoặc chậm trễ trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Điều khoản và điều kiện này (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) hoặc bất kỳ sự không chính xác, không đáng tin cậy hoặc không phù hợp nào trên Nền Tảng Saigon Elixir và/hoặc nội dung của Dịch Vụ nếu điều này là do, toàn bộ hoặc một phần, trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ một sự kiện hoặc lỗi nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Saigon Elixir.

PHỤ ĐÍNH 1 – ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

1. Định Nghĩa:

1.1. “Khách Hàng” hoặc “Người Mua” có nghĩa là các tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ trên Nền Tảng Saigon Elixir.

1.2. “Sở Hữu Trí Tuệ” có nghĩa là tất cả quyền tác giả, sáng chế, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên miền, quyền thiết kế, quyền cơ sở dữ liệu, tên thương mại hoặc tên doanh nghiệp, quyền bảo vệ bí mật thương mại và thông tin bảo mật, quyền bảo vệ lợi thế thương mại và danh tiếng, và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ tương tự khác và tất cả các đơn đăng ký các quyền này, cho dù ở hiện tại hay được tạo ra trong tương lai, ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới, cho dù đã đăng ký hay chưa đăng ký, và tất cả các quyền lợi, đặc quyền, quyền khởi kiện, bồi thường thiệt hại, và yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với bất kỳ hành vi vi phạm đến các quyền này, dù hành vi vi phạm này được thực hiện ở quá khứ, hiện tại hoặc trong tương lai.

1.3. “Saigon Elixir”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” đề cập đến Công Ty TNHH Gaea global, một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316725115, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 1 tháng 3 năm 2021 (được sửa đổi tại từng thời điểm), có trụ sở tại Tầng 2, 42 Mê Linh, Phường 19,  Bình thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

1.4. “Tổn Thất” có nghĩa là tất cả tiền phạt, tổn thất, chi phí dàn xếp, chi phí (bao gồm chi phí pháp lý và phí luật sư), các khoản phí, hành động, thủ tục, khiếu nại, yêu cầu và các yêu cầu bồi thường khác, cho dù có thể lường trước được hay không.

1.5. “Tài Liệu” có nghĩa là bao gồm thông tin, hình ảnh, đường dẫn liên kết, âm thanh, đồ họa, đoạn phim, phần mềm, ứng dụng và các tài liệu khác được hiển thị hoặc cung cấp trên Nền Tảng Saigon Elixir và các chức năng hoặc dịch vụ được cung cấp trên Nền Tảng Saigon Elixir.

1.6. “Đơn Đặt Hàng” có nghĩa là đơn đặt hàng của Khách Hàng đối với Sản Phẩm được gửi qua Nền Tảng Saigon Elixir phù hợp với quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Mua Bán Hàng Hóa liên quan.

1.7. “Mật Khẩu” có nghĩa là mật khẩu hợp lệ mà Khách Hàng có Tài Khoản Người Dùng với Saigon Elixir có quyền sử dụng cùng với Tên Người Dùng để truy cập Nền Tảng Saigon Elixir và/hoặc sử dụng Dịch Vụ.

1.8. “Dữ Liệu Cá Nhân” có nghĩa là các dữ liệu cá nhân được quy định tại Chính Sách Bảo Mật.

1.9. “Sàn TMĐT Saigon Elixir” hoặc “Nền Tảng Saigon Elixir” có nghĩa là (i) website thương mại điện tử www.Saigonelixir.com được đăng ký hoạt động như là một website thương mại điện tử, trực tuyến do Saigon Elixir sở hữu và vận hành tại Việt Nam.

1.10.“Chính Sách Bảo Mật” có nghĩa là chính sách bảo mật được quy định tại www.saigonelixir.com/privacy-policy . 

1.11.“Sản Phẩm” có nghĩa là các hàng hóa, dịch vụ được Nhà Bán Hàng cung cấp thông qua Nền Tảng Saigon Elixir.

1.12.“Tài Liệu Bị Cấm” có nghĩa là bất kỳ thông tin, đồ họa, ảnh, dữ liệu và/hoặc bất kỳ tài liệu khác có nội dung:

(a) chứa vi rút máy tính hoặc mã xâm nhập, mã phá hoại hoặc chương trình gây hại khác;

(b) vi phạm bất kỳ Sở Hữu Trí Tuệ hoặc bất kỳ quyền sở hữu nào khác của bên thứ ba;

(c) phỉ báng, bôi nhọ hoặc đe dọa;

(d) tục tĩu, khiêu dâm, khiếm nhã, giả mạo, gian lận, ăn cắp, có hại, hoặc có nội dung bất hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành; và/hoặc

(e) được xem là xúc phạm và/hoặc bị phản đối theo ý kiến riêng của chúng tôi.

1.13. “Dịch Vụ” có nghĩa là các dịch vụ, thông tin và các chức năng do chúng tôi cung cấp trên Nền Tảng Saigon Elixir.

1.14. “Thông Tin Người Sử Dụng Cung Cấp” được định nghĩa trong Điều 6.1 của Điều khoản và điều kiện này.

1.15. “Điều Khoản và Điều Kiện Mua Bán Hàng Hóa” có nghĩa là các điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc mua Sản Phẩm của Khách Hàng.

1.16. “Điều khoản và điều kiện” có nghĩa là các điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc Khách Hàng sử dụng Nền Tảng Saigon Elixir và/hoặc Dịch Vụ.

1.17. “Nhãn Hiệu” có nghĩa là bất kỳ dấu hiệu được sử dụng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của các tổ chức hoặc cá nhân khác nhau, bao gồm nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và logo được sử dụng và hiển thị trên Nền Tảng Saigon Elixir, bao gồm Nhãn Hiệu đã được đăng ký và chưa được đăng ký của Saigon Elixir hoặc các bên thứ ba.

1.18. “Tên Người Dùng” là tên hoặc mã nhận dạng đăng nhập duy nhất để xác định Khách Hàng có tài khoản với Saigon Elixir.

1.19. “Mã Giảm Giá” có nghĩa là mã khuyến mại, phiếu mua hàng, phiếu mua hàng giảm giá mà bạn có thể sử dụng, tùy theo các điều khoản và điều kiện khác, để thanh toán các giao dịch mua hàng trên Nền Tảng Saigon Elixir.

1.20. “Bạn” và “của bạn” dùng để chỉ những cá nhân từ 18 tuổi trở lên hoặc dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

1.21. “Ngày Làm Việc” có nghĩa là ngày mà các ngân hàng thường mở cửa hoạt động tại Việt Nam (không bao gồm các ngày lễ, ngày Thứ bảy và Chủ nhật).

1.22. “Chính Sách Đổi Trả hàng” có nghĩa là chính sách đổi trả hàng hóa được quy định tại Chính Sách Đổi Trả Hàng của Saigon Elixir.

1.23. “Nhà Bán Hàng” có nghĩa là Saigon Elixir, một doanh nghiệp hợp pháp do Saigon Elixir điều hành như được mô tả trong 1.3

1.24. “Người Dùng” có nghĩa là đăng ký Tài Khoản Người Dùng trên Nền Tảng Saigon Elixir.

2. Diễn Giải:

Mọi tham chiếu trong Điều khoản và điều kiện này đến bất kỳ điều khoản nào sẽ được hiểu là bao gồm tham chiếu đến điều khoản đó đã được sửa đổi, ban hành lại hoặc bổ sung vào thời điểm có liên quan. Trong Điều khoản và điều kiện này, bất cứ khi nào từ “bao gồm” hoặc từ đồng nghĩa được sử dụng, các từ này sẽ được xem là có từ “không giới hạn” theo sau. Trừ khi được quy định rõ ràng khác đi, tất cả các tham chiếu đến ngày có nghĩa là ngày dương lịch và các từ “tháng” hoặc “hàng tháng” cũng như tất cả các tham chiếu đến tháng có nghĩa là tháng dương lịch. Các tiêu đề của mỗi điều khoản được thêm vào nhằm mục đích thuận tiện theo dõi và sẽ không ảnh hưởng đến việc giải thích nội dung của các Điều khoản và điều kiện. Trong trường hợp có xung đột hoặc mâu thuẫn giữa bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản và điều kiện này, cho dù các điều khoản đó có trong cùng một tài liệu hay các tài liệu khác nhau, xung đột hoặc mâu thuẫn đó sẽ được giải quyết theo hướng phù hợp với ngữ cảnh nhất. 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MUA BÁN HÀNG HÓA

1. Sự Tuân Thủ Của Bạn

Bạn đồng ý tuân thủ với tất cả hướng dẫn, thông báo, quy tắc hoạt động, chính sách và chỉ dẫn liên quan đến việc mua Sản Phẩm thông qua Nền Tảng Saigon Elixir, cũng như bất kỳ sửa đổi, điều chỉnh nào đối với những quy định nói trên do Saigon Elixir ban hành vào từng thời điểm (cho dù đó là một phần của việc sử dụng Nền Tảng Saigon Elixir hoặc liên quan đến việc mua Sản Phẩm, thay mặt cho Nhà Bán Hàng). Saigon Elixir có quyền sửa đổi các hướng dẫn, thông báo, quy tắc hoạt động, chính sách và chỉ dẫn vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách thông báo trước cho bạn và bạn được xem là đã biết và chịu sự ràng buộc với những thay đổi, điều chỉnh sau khi những thông báo, điều chỉnh này được công bố trên Nền Tảng Saigon Elixir phù hợp với chính sách của Saigon Elixir và quy định pháp luật áp dụng.

2. Nhà Bán Hàng

Các Sản Phẩm do Bán cho Khách Hàng sẽ chịu sự điều chỉnh của hợp đồng với Khách Hàng tương ứng sẽ được thỏa thuận trực tiếp giữa Saigon Elixir và bạn.

3. Giá Sản Phẩm

3.1 Giá niêm yết trên Nền Tảng Saigon Elixir là giá sau cùng và đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT). Giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm và chương trình ưu đãi được áp dụng. Phí vận chuyển và/hoặc phí giao hàng (nếu có), sẽ được hiển thị rõ ràng trên trang thanh toán khi Đơn Đặt Hàng được đặt.

3.2 Saigon Elixir luôn cố gắng đảm bảo chính xác tất cả các thông tin và giá cả hiển thị cho từng Sản Phẩm, tuy nhiên, thỉnh thoảng có thể có một số lỗi hoặc thiếu sót do các yếu tố khách quan. Nếu phát hiện bất kỳ sai sót nào về giá, Đơn hàng sẽ bị hủy và khách hàng sẽ được thông báo qua email và tin nhắn SMS. Sau đó, yêu cầu hoàn tiền sẽ ngay lập tức được thực hiện (nếu Đơn Đặt Hàng đã được thanh toán trước).

4. Thông Tin Và Mô Tả Sản Phẩm

Trong trường hợp Sản Phẩm nhận được không giống như mô tả trên Nền Tảng Saigon Elixir, bạn có quyền thông báo cho bộ phận hỗ trợ của Saigon Elixir càng sớm càng tốt sau khi nhận được Sản Phẩm và đồng thời, đảm bảo rằng Sản Phẩm chưa được sử dụng trước khi trả lại. Vui lòng truy cập www.Saigonelixir.com/vi/returns/ để biết quy trình áp dụng chi tiết.

5. Đặt Hàng Và Xác Nhận

5.1 Bạn có thể thực hiện Đơn Đặt Hàng bằng cách điền và gửi thông tin được yêu cầu trên Nền Tảng Saigon Elixir. Nhà Bán Hàng sẽ không chấp nhận các Đơn Đặt Hàng được thực hiện theo bất kỳ cách nào khác. Bạn phải chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin trong Đơn Đặt Hàng.

Để đảm bảo tính công bằng và bảo vệ quyền lợi của tất cả Khách Hàng, Saigon Elixir có quyền từ chối các Đơn Đặt Hàng thuộc (nhưng không giới hạn) các trường hợp sau:

(a) Các Đơn Đặt Hàng không nhằm mục đích sử dụng cá nhân, mua số lượng lớn hoặc phục vụ cho mục đích bán lại. Bạn chỉ được mua tối đa năm (5) Sản Phẩm/ngày và mười (10) Sản Phẩm/tháng.

(b) Nếu Khách Hàng không tuân thủ bất kỳ quy định, chính sách nào của Saigon Elixir, Saigon Elixir có quyền từ chối Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng cũng như đình chỉ hoặc chấm dứt Tài Khoản Người Dùng Saigon Elixir của Khách Hàng vĩnh viễn mà không cần thông báo trước.

(c) Khách Hàng không thể thay đổi Địa chỉ giao hàng và/hoặc địa chỉ gửi hóa đơn thanh toán mà Khách Hàng đã cung cấp trong quá trình đặt hàng sau khi Saigon Elixir và/hoặc Nhà Bán Hàng nhận được Đơn Đặt Hàng.

5.2 Đơn Đặt Hàng là không thể hủy ngang và hủy vô điều kiện: Tất cả các Đơn Đặt Hàng sẽ được coi là không thể hủy ngang và vô điều kiện khi được gửi thông qua Nền Tảng Saigon Elixir và Nhà Bán Hàng có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xử lý (các) Đơn Đặt Hàng đó mà không cần có thêm chấp thuận từ Khách Hàng và không cần phải thông báo thêm cho Khách Hàng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định như đã nêu trong Điều khoản và điều kiện này, Khách Hàng có quyền yêu cầu hủy bỏ hoặc sửa đổi Đơn Đặt Hàng, và Nhà Bán Hàng sẽ cố gắng thực hiện trên cơ sở nỗ lực hợp lý. Tuy nhiên, không ảnh hưởng đến quy định trên đây, Nhà Bán Hàng không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ yêu cầu hủy bỏ hoặc sửa đổi Đơn Đặt Hàng nào.

6. Hình thức thanh toán

6.1 Bạn có quyền thanh toán Đơn Đặt Hàng bằng phương thức (i) thanh toán khi nhận hàng hoặc (ii) thanh toán trực tuyến (bằng thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử có trên Nền Tảng Saigon Elixir).

6.2 Thông thường, Khách Hàng có quyền lựa chọn một trong các hình thức thanh toán nêu trên khi tiến hành đặt hàng. Tuy nhiên, đối những Đơn Đặt Hàng có giá trị cao từ 50 triệu Đồng trở lên, Khách Hàng không thể lựa chọn hình thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng. Trong quá trình hoạt động, giá trị đơn hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình hoạt động thực tế.

6.3 Trừ trường hợp được quy định khác và có thông báo khác bởi Saigon Elixir, bạn sẽ không cần phải thanh toán bất kỳ khoản tiền đặt cọc nào cho Đơn Đặt Hàng.

6.4 Bạn đồng ý rằng bạn phải tuân theo thỏa thuận người dùng áp dụng cho phương thức thanh toán bạn đã chọn. Bạn không được khiếu nại Nhà Bán Hàng hoặc bất kỳ đại lý ủy quyền nào của Nhà Bán Hàng (có thể bao gồm cả Saigon Elixir) về bất kỳ sự cố, gián đoạn hoặc lỗi nào liên quan đến phương thức thanh toán bạn đã chọn.

7. Thanh Toán An Toàn

7.1 Tất cả thông tin của Khách Hàng giao dịch trên Nền Tảng Saigon Elixir qua thẻ tín dụng hoặc thẻ ngân hàng đều được bảo mật thông tin bằng mã hóa. Bên cạnh đó, khi thực hiện thanh toán trực tuyến, Khách Hàng vui lòng lưu ý các chi tiết sau:

(a) Chỉ thanh toán trên các website, ứng dụng có chứng chỉ an toàn, bảo mật hệ thống thẻ.

(b) Tuyệt đối không cho người khác mượn thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng của mình để thực hiện thanh toán trên Nền Tảng Saigon Elixir; trong trường hợp phát sinh giao dịch ngoài ý muốn, bạn vui lòng thông báo ngay lập tức để Saigon Elixir có thể hỗ trợ kịp thời.

(c) Kiểm tra thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng của mình thường xuyên để đảm bảo tất cả giao dịch qua thẻ đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn.

8. Giao Sản Phẩm

8.1 Địa Chỉ: Sản Phẩm có thể được Nhà Bán Hàng giao trực tiếp, gửi qua bưu điện, hoặc được vận chuyển bởi đối tác vận chuyển được liệt kê trên Nền Tảng Saigon Elixir đến địa chỉ đã được Khách Hàng cung cấp trong Đơn Đặt Hàng.

8.2 Theo Dõi: Bạn có thể theo dõi trạng thái giao hàng tại trang “Theo Dõi Đơn Đặt Hàng” trên Nền Tảng Saigon Elixir.

8.3 Khung Thời Gian Giao Hàng: Bạn xác nhận rằng việc giao Sản Phẩm sẽ phụ thuộc vào tình trạng sẵn có của Sản Phẩm. Nhà Bán Hàng sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để giao Sản Phẩm cho bạn trong khung thời gian giao hàng được nêu trên trang thông tin nơi Sản Phẩm được đăng bán, nhưng bạn thừa nhận rằng mặc dù thông tin kho hàng trên Nền Tảng Saigon Elixir được cập nhật thường xuyên, nhưng có thể trong một số trường hợp, Sản Phẩm có thể không có sẵn trong thời gian giữa đợt cập nhật thông tin. Tất cả các khung thời gian giao hàng được đưa ra chỉ là ước tính và có thể xảy ra chậm trễ. Nếu việc giao Sản Phẩm của bạn bị chậm trễ, Saigon Elixir sẽ thông báo cho bạn qua thư điện tử và Sản Phẩm của bạn sẽ được gửi ngay khi Nhà Bán Hàng có hàng.

9.4 Đối với các Sản Phẩm do Saigon Elixir trực tiếp phân phối, Saigon Elixir, thông qua đối tác vận chuyển của Saigon Elixir thực hiện giao hàng trên phạm vi toàn quốc, trừ trường hợp một số khu vực bị giới hạn giao hàng được thể hiện rõ trên phần thông tin Sản Phẩm.

9.5 Đối với Sản Phẩm do Nhà Bán Hàng phân phối, khu vực giao hàng có thể bị giới hạn theo thông tin cập nhật trên Nền Tảng Saigon Elixir. Trong một số trường hợp, nếu khu vực giao hàng không được cập nhật kịp thời tại thời điểm Khách Hàng đặt hàng, Saigon Elixir sẽ liên hệ Khách Hàng để thông báo chi tiết.

9.6 Đơn vị vận chuyển sẽ luôn cố gắng giao Sản Phẩm đến tận nhà cho Khách Hàng bất cứ khi nào có thể. Tuy nhiên, tùy thuộc vào địa điểm giao nhận mà đơn vị vận chuyển có thể hoặc không thể giao Sản Phẩm đến tận nhà cho Khách Hàng do sự khác biệt trong chính sách quản lý của mỗi địa điểm (ví dụ như căn hộ/ chung cư hay tòa nhà văn phòng). Trong những trường hợp này, Khách Hàng vui lòng hỗ trợ đơn vị vận chuyển bằng cách nhận hàng tại tầng trệt/sảnh. Trong trường hợp Khách Hàng hướng dẫn các đại lý ủy quyền của Saigon Elixir để Sản Phẩm của Khách Hàng đến địa điểm cụ thể như bên ngoài căn hộ hoặc theo chỉ dẫn cụ thể của Khách Hàng về địa điểm giao hàng, việc giao hàng đó sẽ do Khách Hàng chịu rủi ro và Khách Hàng chấp nhận mọi trách nhiệm và rủi ro bị mất mát, trộm cắp và thiệt hại.

9. Nhận hàng và kiểm tra

9.1 Khách Hàng chỉ có quyền mở kiện hàng sau khi đã thanh toán đầy đủ cho nhân viên vận chuyển (đối với hình thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng).

10.2 Nếu Khách Hàng phát hiện kiện hàng có dấu hiệu móp méo, không còn nguyên vẹn hoặc sai thông tin người nhận, Khách Hàng có quyền từ chối nhận kiện hàng. Đối với Đơn Đặt Hàng đã được thanh toán trả trước, khi Khách Hàng từ chối nhận kiện hàng, Saigon Elixir sẽ thực hiện thủ tục hoàn tiền trong vòng mười (10) Ngày Làm Việc sau ngày nhận được yêu cầu phù hợp của Khách Hàng.

9.3 Nếu Khách Hàng không hài lòng hoặc Sản Phẩm có vấn đề sau khi đã nhận hàng và thanh toán, Khách Hàng có quyền khiếu nại đến Saigon Elixir trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận hàng. Khoản thanh toán mà Khách Hàng đã thanh toán cho Đơn Đặt Hàng sẽ được hoàn trả sau khi có kết quả giải quyết khiếu nại của Saigon Elixir đối với khiếu nại của Khách Hàng. Mọi thông tin và hướng dẫn cách khiếu nại đến Saigon Elixir, vui lòng tham khảo thêm tại ĐÂY.

10. Rủi Ro Và Sở Hữu Sản Phẩm

10.1 Rủi ro về hư hỏng hoặc mất mát Sản Phẩm sẽ chuyển sang Khách Hàng vào thời điểm Saigon Elixir giao hàng hoặc nếu bên giao Sản Phẩm vận chuyển Sản Phẩm không đúng cách, rủi ro về hư hỏng hoặc mất mát Sản Phẩm sẽ chuyển sang Khách Hàng tại thời điểm Saigon Elixir giao hàng cho bên giao Sản Phẩm.

10.2 Không ảnh hưởng đến việc giao hàng và chuyển giao rủi ro đối với Sản Phẩm hoặc bất kỳ điều khoản nào khác trong Điều khoản và điều kiện này, quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ không được chuyển giao cho Khách Hàng cho đến khi Saigon Elixir nhận được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản toàn bộ giá bán Sản Phẩm và Saigon Elixir nhận được thanh toán khi đến hạn của tất cả các Sản Phẩm khác được Saigon Elixir đồng ý bán cho Khách Hàng.

10.3 Khách Hàng đồng ý với Saigon Elixir rằng Khách Hàng sẽ thông báo ngay cho Saigon Elixir về bất kỳ vấn đề nào ảnh hưởng đến quyền lợi của Saigon Elixir đối với Sản Phẩm và Khách Hàng sẽ cung cấp cho Saigon Elixir bất kỳ thông tin nào liên quan đến Sản Phẩm mà Saigon Elixir có quyền yêu cầu tùy từng thời điểm.

10.4 Cho đến khi quyền sở hữu Sản Phẩm được chuyển cho Khách Hàng (với điều kiện Sản Phẩm vẫn còn và chưa được bán lại) Saigon Elixir có quyền yêu cầu Khách Hàng trả lại Sản Phẩm cho Saigon Elixir và trong trường hợp Khách Hàng không tuân thủ, Saigon Elixir có quyền thực hiện các hành động pháp lý để yêu cầu Khách Hàng trả lại Sản Phẩm và đồng thời có quyền yêu cầu Khách Hàng bồi thường thiệt hại và tất cả các chi phí khác, bao gồm nhưng không giới hạn chi phí pháp lý mà Saigon Elixir phải chịu.

11. Thay Đổi Hoặc Hủy Bỏ Giao Dịch Tại Nền Tảng Saigon Elixir

13.1 Nếu yêu cầu hủy được thực hiện trước khi trạng thái Đơn hàng chuyển thành “Đã đóng gói và đang được giao cho đối tác vận chuyển”, Khách hàng hủy đơn hàng (i) thông qua trang web trong phần ‘tài khoản của tôi’ hoặc (ii) liên hệ với khách hàng bộ phận hỗ trợ

11.2 Nếu yêu cầu hủy giao dịch được thực hiện sau khi Đơn Đặt Hàng được chuyển qua trạng thái “Đã được đóng gói và đang được chuyển đến đối tác giao hàng”, Khách Hàng có thể hủy Đơn Đặt Hàng bằng cách từ chối nhận kiện hàng khi được giao.

12. Hệ Quả Do Lỗi Nhập Sai Thông Tin Trên Nền Tảng Saigon Elixir

12.1 Khách Hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin khi tham gia giao dịch trên Nền Tảng Saigon Elixir. Trong trường hợp Khách Hàng nhập sai thông tin khi đăng nhập và/hoặc khi thanh toán hay bất kỳ thông tin nào khác dẫn tới việc giao dịch không thể thực hiện và/hoặc gián đoạn giao dịch, Saigon Elixir có quyền từ chối thực hiện giao dịch mà không phải chịu trách nhiệm đối với việc hủy Đơn Đặt Hàng.

12.2 Trong trường hợp Khách Hàng liên hệ Saigon Elixir hoặc Saigon Elixir liên hệ Khách Hàng để xác nhận Đơn Đặt Hàng vì bất cứ lý do gì (bao gồm nhưng không giới hạn, Đơn Đặt Hàng giá trị cao, Đơn Đặt Hàng có dấu hiệu giả mạo hoặc gian dối), nếu Khách Hàng không thể trả lời và/hoặc xác minh chính xác được những thông tin cần thiết theo yêu cầu của Saigon Elixir thì Saigon Elixir có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong trường hợp này.

13. Chương Trình Khuyến Mại

13.1 Với mong muốn mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng, Saigon Elixir và/hoặc Nhà Bán Hàng sẽ tổ chức các chương trình khuyến mại. Thể lệ của từng chương trình khuyến mại sẽ được cập nhật trên Nền Tảng Saigon Elixir và có thể được thay đổi bởi Saigon Elixir tùy từng thời điểm phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan. Khách Hàng có nghĩa vụ đọc và hiểu các điều khoản và điều kiện của mỗi chương trình khuyến mại vào thời điểm đặt hàng.

14. Quy Định Về Bảo Mật

14.1 Nền Tảng Saigon Elixir có các biện pháp và công cụ về bảo mật để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và việc thanh toán của Khách Hàng một cách toàn diện nhất. Thông tin của Khách Hàng trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo bảo mật tối đa. Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật có yêu cầu bằng văn bản, Saigon Elixir sẽ phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật.

14.2 Khách Hàng không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Saigon Elixir nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

THẺ QUÀ TẶNG VÀ MÃ GIẢM GIÁ SAIGON ELIXIR

Mã Giảm Giá

1. Mã Giảm Giá chỉ có giá trị sử dụng trên Nền Tảng Saigon Elixir.

2. Để sử dụng Mã Giảm Giá, Mã Giảm Giá phải được điền vào trang thanh toán.

3. Mỗi Mã Giảm Giá có quyền được áp dụng một lần hoặc nhiều lần tùy thuộc vào điều kiện và điều khoản áp dụng riêng biệt của mỗi loại Mã Giảm Giá. 

4. Saigon Elixir có quyền hủy bỏ hoặc điều chỉnh các Đơn Đặt Hàng, hoặc thu hồi việc sử dụng các Mã Giảm Giá đối với các Mã Giảm Giá đã được sử dụng trong các trường hợp sau:

(a) Việc sử dụng Mã Giảm Giá có dấu hiệu lừa đảo hoặc đáng ngờ;

(b) Bạn sử dụng các Mã Giảm Giá một cách gian lận, bao gồm lập nhiều tài khoản để sử dụng Mã Giảm Giá hoặc nhiều lượt thanh toán bởi cùng một Khách Hàng hoặc một nhóm Khách Hàng; hoặc

(c) Mã Giảm Giá được sử dụng không đúng mục đích mà Saigon Elixir hướng đến (bao gồm việc bán lại Mã Giảm Giá hoặc bạn sử dụng Mã Giảm Giá để mua Sản Phẩm nhằm mục đích mua đi bán lại).

5. Trừ khi được quy định khác đi, Mã Giảm Giá hoặc các hình thức giảm giá khuyến mại khác sẽ không được cùng sử dụng với các chương trình khuyến mại hoặc giảm giá khác.

6. Các điều khoản và điều kiện bổ sung sẽ được quy định cho các loại Mã Giảm Giá đặc biệt (ví dụ như thời hạn sử dụng, giá trị giảm giá và loại Sản Phẩm áp dụng) và sẽ điều chỉnh việc sử dụng của các Mã Giảm Giá này.

7. Khách Hàng phải cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ liên hệ (bao gồm họ tên, thư điện tử, số điện thoại) một cách chính xác và đầy đủ khi đặt hàng trên Nền Tảng Saigon Elixir. Trong trường hợp Khách Hàng cung cấp thông tin không chính xác và/hoặc không đầy đủ dẫn tới việc Khách Hàng không nhận được Mã Giảm Giá hoặc không sử dụng được Mã Giảm Giá, Saigon Elixir sẽ không có trách nhiệm khôi phục hiệu lực và/hoặc cấp lại Mã Giảm Giá cho Khách Hàng.

8. Mã Giảm Giá của Saigon Elixir sẽ không được quy đổi thành tiền mặt. Trong mọi trường hợp, Mã Giảm Giá sẽ không được bán lại hoặc chuyển nhượng, hoặc quy đổi cho Khách Hàng bằng tiền hoặc cách khác.

9. Trừ khi có quy định khác trong các điều khoản và điều kiện cụ thể, mỗi Mã Giảm Giá,

(a) chỉ có quyền được áp dụng một lần;

(b) trong trường hợp giá trị Đơn Đặt Hàng thấp hơn giá trị Mã Giảm Giá, giá trị phần chênh lệch sẽ không được hoàn trả; và

(c) trong trường hợp một số Sản Phẩm của Khách Hàng được Saigon Elixir hoàn tiền hoặc hỗ trợ bằng hình thức Mã Giảm Giá, tổng giá trị Mã Giảm Giá sẽ không được cộng gộp hoặc chia nhỏ.

11. Mã Giảm Giá chỉ áp dụng trên giá trị Sản Phẩm (không bao gồm phí vận chuyển hoặc phí thực hiện Đơn Đặt Hàng).

12. Saigon Elixir bảo lưu quyền điều chỉnh các điều khoản và điều kiện của Mã Giảm Giá này hoặc hủy bỏ bất kỳ chương trình khuyến mại vào bất kỳ thời điểm nào.

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG

1) Khi gửi Sản Phẩm, cần đảm bảo các yếu tố sau:

– Sản Phẩm gửi trả lại phải bao gồm Phiếu đăng ký đổi trả hàng và hoá đơn thuế GTGT của Saigon Elixir.

– Sản Phẩm được gửi kèm với đầy đủ phụ kiện (bao gồm cả hướng dẫn sử dụng, phiếu/ thẻ bảo hành, vỏ hộp sản phẩm) và quà tặng, khuyến mại kèm theo (nếu có).

– Sản Phẩm còn trong thời hạn hiệu lực cho việc đổi/trả hàng (7 ngày, 14 ngày hoặc 15 ngày kể từ ngày nhận hàng – tùy chính sách áp dụng được nêu cụ thể đối với từng Sản Phẩm được niêm yết trên Nền Tảng Saigon Elixir).

– Lý do trả hàng phải hợp lệ và đáp ứng điều kiện chấp nhận đổi trả hàng được niêm yết trên website chính thức www.Saigonelixir.com, Trả hàng.

– Những Sản Phẩm thuộc danh mục ngành hàng đặc biệt sẽ có những điều kiện đổi trả riêng – xem website chính thức www.Saigonelixir.com, Trả hàng.

Lưu ý:

– Saigon Elixir sẽ không tiếp nhận yêu cầu đổi trả của Khách Hàng nếu Sản Phẩm đổi trả không đáp ứng đủ các yếu tố được liệt kê ở trên.

– Đối với trường hợp đổi trả hàng vì không ưng ý, Khách Hàng phải đảm bảo Sản Phẩm không có dấu hiệu sử dụng, tem niêm phong còn nguyên (nếu có). Tuy nhiên, Saigonelixir.com sẽ không hoàn lại các khoản phí phát sinh đối với Đơn Đặt Hàng bao gồm phí thực hiện Đơn Đặt Hàng và phí giao hàng (nếu có).

– Khách Hàng có thể xem điều kiện đổi, trả hàng cụ thể đối với Sản Phẩm ngay tại trang sản phẩm để tham khảo điều kiện cụ thể được áp dụng cho Sản Phẩm mà mình đang quan tâm. 

2) Đối với sản phẩm đổi trả qua hình thức gửi hàng qua bưu cục, trong vòng bảy (7) ngày (không tính ngày Chủ nhật) kể từ ngày phiếu đăng ký đổi trả được tạo thành công trên Nền Tảng Saigon Elixir, Khách Hàng có trách nhiệm mang sản phẩm đến bưu cục đã đăng ký để gửi hàng. Quá thời hạn này, Saigon Elixir có quyền hiểu rằng Khách Hàng không còn nhu cầu đổi trả Sản Phẩm và theo đó, hệ thống sẽ tự động hủy bỏ yêu cầu đổi trả của Khách Hàng. Để có thể tạo lại yêu cầu đổi trả mới, Khách Hàng vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng tại. Lưu ý, yêu cầu đổi trả chỉ có thể được tạo tối đa hai (2) lần cho cùng một (1) Sản Phẩm và phải còn trong thời hạn được yêu cầu đổi trả.

3) Thời gian để Saigon Elixir tiến hành quy trình đổi trả hàng sẽ kéo dài hơn trong các trường hợp sau:

– Thiếu phụ kiện (trừ trường hợp Khách Hàng trả hàng vì lý do trả hàng là hàng được giao cho Khách Hàng thiếu phụ kiện). 

– Thiếu hóa đơn VAT hoặc biên nhận bán hàng.

– Thiếu các giấy tờ đi kèm với Sản Phẩm khi nhận hàng chẳng hạn như hướng dẫn sử dụng, thẻ bảo hành, và vỏ hộp Sản Phẩm.

– Sản Phẩm bị bể vỡ do Sản Phẩm được đóng gói không cẩn thận bởi Khách Hàng trong quá trình vận chuyển về cho Saigon Elixir.

– Phát sinh những vấn đề lỗi Sản Phẩm mà Saigon Elixir không nằm trong lý do đổi trả hàng ban đầu mà Khách Hàng thông báo cho Saigon Elixir thông qua phiếu đổi trả trực tuyến, qua điện thoại hoặc bằng email.

4) Với lý do đổi trả là bể vỡ, giao thiếu hàng: Chỉ hỗ trợ đổi trả trong trường hợp Khách Hàng thông báo cho Saigon Elixir trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận hàng. Saigon Elixir có thể yêu cầu Khách Hàng cung cấp hình ảnh Sản Phẩm và các thông tin khác liên quan đến Sản Phẩm và quá trình giao nhận Sản Phẩm để đối chiếu với các đơn vị liên quan.

4) Phương thức hoàn tiền:

– Đối với Đơn Đặt Hàng sử dụng phương thức thanh toán trực tuyến: Việc hoàn tiền sẽ được thực hiện tương ứng với phương thức thanh toán của Khách Hàng. Để tránh hiểu nhầm, trong trường hợp Khách Hàng lựa chọn phương thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ ATM hoặc ví điện tử, số tiền hoàn lại sẽ được hoàn trực tiếp vào đúng tài khoản mà Khách Hàng đã sử dụng để thanh toán cho Đơn Đặt Hàng có liên quan.

– Đối với Đơn Đặt Hàng mà Khách Hàng thanh toán bằng tiền mặt, Khách Hàng có thể lựa chọn hoàn tiền bằng hình thức (i) Mã Giảm Giá hoặc (ii) chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng khi điền đơn đăng ký đổi trả trên Nền Tảng Saigon Elixir. Khách Hàng sẽ không thể thay đổi hình thức hoàn tiền sau khi đơn đăng ký hoàn tiền đã được tạo.

THÔNG TIN CÔNG TY

Công Ty TNHH Gaea Global – Tầng 2, 42 Mê Linh, Phường 19,  Bình thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0316725115

Đại điện theo pháp luật: Binh Duong

Chức vụ: Tổng Giám Đốc 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>